MICAH, NAHUM, HABAKKUK, ZEPHANIAH, HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI, by Walter C. Kaiser, Jr.

MICAH, NAHUM, HABAKKUK, ZEPHANIAH, HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI, by Walter C. Kaiser, Jr.